JavaScript 将字符串 base64 编码

chen 的个人博客 VX:TiAmo151028Phone:13403656751Email:zxydczzs@gmail.com 本文由博客端 https://www.dczzs.com 主动推送
本贴最后更新于 191 天前,其中的信息可能已经东海扬尘
function base64Encode(baseSting) {
	var base64Chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
	var length = baseSting.length;
	var chara1, chara2, chara3;
	var out = "",
		i = 0;
	while (i < length) {
		chara1 = baseSting.charCodeAt(i++) & 0xff;
		out += base64Chars.charAt(chara1 >> 2);
		if (i == length) {
			out += base64Chars.charAt((chara1 & 0x3) << 4);
			out += "==";
			break;
		}
		chara2 = baseSting.charCodeAt(i++);
		if (i == length) {
			out += base64Chars.charAt(((chara1 & 0x3) << 4) | ((chara2 & 0xF0) >> 4));
			out += base64Chars.charAt((chara2 & 0xF) << 2);
			out += "=";
			break;
		}
		chara3 = baseSting.charCodeAt(i++);
		out += base64Chars.charAt(((chara1 & 0x3) << 4) | ((chara2 & 0xF0) >> 4));
		out += base64Chars.charAt(((chara2 & 0xF) << 2) | ((chara3 & 0xC0) >> 6));
		out += base64Chars.charAt(chara3 & 0x3F);
	}
	return out;
}
  • JavaScript

    JavaScript 一种动态类型、弱类型、基于原型的直译式脚本语言,内置支持类型。它的解释器被称为 JavaScript 引擎,为浏览器的一部分,广泛用于客户端的脚本语言,最早是在 HTML 网页上使用,用来给 HTML 网页增加动态功能。

    694 引用 • 1142 回帖 • 609 关注

欢迎来到这里!

我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。

注册 关于
请输入回帖内容 ...